Migració

si, ha hagut molta emigració, per la guerra i per treball.